Postępowanie podatkowe i administracyjno-sądowe na każdym etapie

Zwiększa się intensywność i skuteczność kontroli podatkowych. Najlepiej świadczą o tym statystyki opublikowane pod koniec października 2016 roku przez Ministerstwo Finansów, z których wynika, że w rezultacie kontroli skarbowych zrealizowanych w trzech kwartałach 2016 roku odnotowano wpływy budżetowe rzędu 1 miliarda 552 milionów złotych, co stanowi najlepszy wynik na przestrzeni ostatnich lat.
 
Nasza oferta

Nasza oferta w zakresie wsparcia Klientów na etapie postępowań prowadzonych przez organy podatkowe i/lub sądy administracyjne obejmuje m.in.:
 
  • wsparcie w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, w tym kontakty z kontrolującymi oraz przygotowywanie pism i wyjaśnień;
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Izbami Skarbowymi i Celnymi, zmierzających do uchylenia lub zmiany decyzji wydanej w pierwszej instancji;
  • przygotowywanie i składanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje Izb Skarbowych i Celnych;
  • przygotowywanie skarg kasacyjnych i reprezentowanie Klientów przez Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • pomoc w opracowaniu wewnętrznych procedur na wypadek postępowania lub kontroli podatkowej;
  • przygotowywanie wniosków o uzyskanie lub zmianę pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego lub opinii zabezpieczających.
Dla porównania, w analogicznym okresie roku 2015 działania inspektorów skarbowych przyniosły budżetowi niespełna 870 milionów złotych. Oznacza to wzrost skuteczności kontroli aż o 78,5%! Kwota ustaleń zaległości podatkowych wynikających z decyzji oraz korekt dokonanych przez podatników wzrosła w roku 2016 do 15 459 tys. złotych – podczas gdy w roku 2015 wyniosła 11 692 tys. złotych (wzrost o 32,2%). Z tego 9 175 tys. złotych dotyczyło podatku VAT, co oznacza wzrost o 18,5% wobec roku 2015.

Ministerstwo Finansów wskazało w komunikacie, że w efekcie wydanych decyzji i korekt oraz tzw. pozostałych wpłat (np. grzywny, mandaty itp.) podatnicy wpłacili do budżetu 985 tys. złotych, czyli o 33,3 proc. więcej niż w roku 2015. Resort zapewnia, że wyższa efektywność kontroli skarbowej nie wiąże się ze znaczącym wzrostem liczby kontroli – gdyż było ich tylko nieco więcej niż przed rokiem – lecz z faktem, że inspektorzy dokonują skuteczniejszej selekcji kontrolowanych podmiotów i z większą precyzją śledzą nowe kanały funkcjonowania grup wyłudzających podatki.

Dane przytoczone powyżej w oczywisty sposób wskazują na rosnącą determinację organów skarbowych w wyszukiwaniu ewentualnych uchybień popełnianych przez podatników. Dla każdej firmy kontrola skarbowa lub udział w postępowaniu podatkowym jest dużym wyzwaniem prawnym i organizacyjnym, dlatego warto skorzystać ze wsparcia specjalistów, którzy pomogą przejść przez ten proces, minimalizując ryzyko popełnienia kosztownych błędów.

Zakres usług

Moore Stephens Central Audit – poprzez swój dział podatkowy – świadczy usługi polegające na wsparciu Klienta lub występowaniu w jego imieniu w toczących się postępowaniach podatkowych oraz podczas kontroli skarbowej lub czynności sprawdzających. Reprezentujemy Klientów również na poszczególnych etapach ewentualnego postępowania odwoławczego oraz przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w ramach sądowej kontroli decyzji administracyjnych (skargi kasacyjne). Czynnie uczestniczymy w toczących się postępowaniach jako pełnomocnicy i doradcy Klienta. Czuwamy, aby organy skarbowe działały zgodnie z przepisami i identyfikujemy wszelkie odstępstwa od obowiązujących procedur. Weryfikujemy, czy stan faktyczny został określony precyzyjnie i zgodnie z rzeczywistością, uwzględniając materiał dowodowy przedstawiony przez Klienta, dzięki czemu ograniczamy dowolność interpretacyjną kontrolujących. Sporządzamy zastrzeżenia do protokołów, odwołania do organów wyższej instancji, a także skargi na decyzje do sądów administracyjnych.

Nasze usługi obejmują zagadnienia dotyczące wszystkich podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. podatków dochodowych, VAT, akcyzy, PCC oraz podatków lokalnych (np. podatku od nieruchomości) oraz z międzynarodowym planowaniem podatkowym i prawem karno-skarbowym.