Doradztwo w zakresie planowania podatkowego, restrukturyzacji i wdrożenia nowych modeli biznesowych

Fiskus wprowadza kolejne przepisy mające na celu zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu. Bardzo mocny nacisk kładziony jest treść działalności gospodarczej oraz realne ekonomiczne i gospodarcze przesłanki przeprowadzanych restrukturyzacji. Przedsiębiorcy planujący wdrożenie nowych modeli biznesowych, zarówno tych związanych z rozwojem firmy jak i restrukturyzacją, czy innymi przekształceniami, powinni przed rozpoczęciem danych procesów dokonać analizy ekonomiczno-podatkowej. 

Nasza Oferta

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Moore Stephens Central Audit stworzył dział doradztwa podatkowego, gdzie doświadczeni doradcy podatkowi i radcowie prawni służą swoją wieloletnią wiedzą. W celu zabezpieczenia podatkowego naszych Klientów, proponujemy następujące usługi związane z planowaniem podatkowym:

  • weryfikacja planowanych działań mających swoje konsekwencje podatkowe – zmiana modelu biznesowego, restrukturyzacje, optymalizacje;
  • sporządzanie analiz i dokumentacji ekonomicznych i gospodarczych uzasadniających restrukturyzację, wdrożenie nowych modeli biznesowych;
  • opiniowanie bieżącego modelu biznesowego i planowanych rekonstrukcji korporacyjno-podatkowych, wydawanie rekomendacji;
  • restrukturyzacja bieżącej działalności gospodarczej, w tym m.in. przekształcanie podmiotów w spółki kapitałowe i osobowe, wydzielanie i restrukturyzacja spółek zależnych lub poszczególnych działów;
  • weryfikacja i doradztwo w zakresie planowania i implementowania struktur międzynarodowych;
  • zakładanie fundacji prawa polskiego oraz prywatnych fundacji zagranicznych;
  • zakładanie i kompleksowa obsługa korporacyjno-podatkowa zagranicznych spółek w Unii Europejskiej i na świecie, w tym na Malcie, w Holandii, Wielkiej Brytanii, na Cyprze, w Luksemburgu, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Stanach Zjednoczonych;
Jednym z kluczowych przepisów wprowadzającym dosyć duże ograniczenia w przedmiotowej materii jest klauzula obejścia prawa. Jest to instytucja prawna, która uprawnia organy administracji podatkowej do kwestionowania na gruncie przepisów podatkowych prawa podatników do zawierania transakcji, które pozostają zgodne z dosłownym brzmieniem przepisów, lecz są realizowane w taki sposób, by osiągnąć efekt inny od zamierzonego przez ustawodawcę. W praktyce, klauzula obejścia prawa jest narzędziem organów podatkowych do walki z agresywnym planowaniem podatkowym (agresywną optymalizacją podatkową), czyli sposobem zawierania transakcji, których głównym celem jest obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego, innymi słowy osiągnięcia korzyści podatkowej.

Przepisy definiują, że czynność uznaje się za podjętą w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, przede wszystkim gdy pozostałe cele ekonomiczne lub gospodarcze czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne. Do ekonomicznych i gospodarczych aspektów planowania biznesu odnosi się również ostatnia nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych dotycząca wymiany udziałów, gdzie zastosowanie preferencyjnych zasad opodatkowania tzw. wymiany udziałów uzależnia się od istnienia uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Ponadto, ustawodawca wprowadza domniemanie, zgodnie z którym jeżeli połączenie, podział, lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, to uznaje się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania. 

Jak widać, implementowane przepisy są bardzo nieprecyzyjne i dają urzędom skarbowym duże pole do interpretowania zdarzeń podatkowych zaistniałych w biznesie. W rezultacie przedstawienie odpowiedniej dokumentacji ekonomicznej i biznesowej zmian dokonywanych w przedsiębiorstwach, uzasadniającej ich konieczność i wskazującej cel poza podatkowy, staje się kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa podatkowego.

Przedsiębiorcy planujący zmianę struktur korporacyjnych, tworzenie spółek zależnych w innych krajach, restrukturyzacje, czy implementację danego rozwiązania biznesowego, powinni legitymować się odpowiednim uzasadnieniem ekonomicznym i gospodarczym, uwzględniającym również konsekwencje podatkowe.