Doradztwo w zakresie cen transferowych

W dzisiejszych czasach podatki są dla przedsiębiorców jednym z najistotniejszych zagadnień – odpowiednie zarządzanie szeroko pojętym ryzykiem podatkowym jest kluczowe dla utrzymania dobrej kondycji finansowej, a w konsekwencji rentowności i konkurencyjności firmy. Organy podatkowe stają się coraz bardziej wymagające, oczekując pełnej transparentności działań i ścisłej współpracy. Fiskus wprowadza coraz to nowsze przepisy mające na celu zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu. Praktycznie każdego dnia czytamy w prasie o nowych projektach i planach ustaw czy też o kolejnych nowelizacjach już istniejących aktów, mających zwiększyć obciążenia fiskalne i uszczelnić system podatkowy.

Nasza oferta

W celu ograniczenia ryzyk związanych z cenami transferowymi proponujemy naszym Klientom następujące usługi:

Tworzenie polityki cen transferowych, w tym:

 • projektowanie i implementacja polityki cen transferowych;
 • weryfikacja mechanizmu ustalania cen transferowych w kontekście obowiązujących przepisów;
 • projektowanie i wdrażanie procedur kalkulacji cen transferowych;
 • weryfikacja wycen finansowych i biznesowych z perspektywy podatkowej.

Analizy porównawcze tzw. benchmark studies do transakcji:

 • towarowych i usługowych;
 • zakupu i sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, w tym licencji i management fees;
 • finansowych i.e. pożyczki, gwarancje, poręczenia, cash-pooling, netting;
 • niestandardowych, występujących w danej branży.

Tworzenie dokumentacji cen transferowych, w tym:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji podatkowej pod kątem zgodności z przepisami (zarówno obowiązującymi do końca roku 2016, jak i z nowymi, obowiązującymi od 2017 roku);
 • aktualizacja istniejącej dokumentacji i dostosowanie jej do nowych wymogów;
 • sporządzanie kompleksowej dokumentacji podatkowej, w tym również lokalnej i grupowej;
 • dokumentowanie usług niematerialnych i zarządczych, w tym gromadzenie dowodów i przygotowanie procedur w zakresie zbierania dokumentów potwierdzających wykonanie usług.
​​zdjecie_5-(9).jpg


OECD walczy z unikaniem opodatkowania

Nowe przepisy uchwalonej przez Sejm, a podpisanej przez Prezydenta 27 października 2015 roku nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od osób prawnych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, zakładają ogromne zmiany w tzw. dokumentacji cen transferowych. Dla większości średnich i dużych przedsiębiorstw działających w formie holdingów lub posiadających zagranicznych wspólników, z którymi dokonują transakcji, to zmiana przełomowa, wymuszająca zupełnie nowe podejście do obowiązków dokumentacyjnych. Wspomniane zmiany to efekt wdrażania przez Polskę postanowień BEPS, wydanych przez OECD (Base Erosion Profit Shifting, czyli zmniejszenie podstawy opodatkowania i transfer zysków). Ich celem jest ujednolicenie zasad międzynarodowego opodatkowania i dostosowanie ich do wyzwań XXI wieku. Za BEPS stoi przekonanie, że globalizacja światowej gospodarki doprowadziła do unikania opodatkowania przez korporacje, które – odchodząc od modelu opodatkowania lokalnego – przeszły do modelu globalnego, korzystając ze zintegrowanego łańcucha dostaw, centralizacji funkcji usługowych czy dostawy usług i towarów przez internet.

Kalkulacja cen transferowych

Za jedno z ważniejszych zagrożeń OECD uznała ceny transferowe. Celem wytycznych BEPS jest wprowadzenie takich zasad kalkulacji cen w transakcjach ze spółkami powiązanymi, aby zyski związane z przeniesieniem lub wykorzystaniem dóbr niematerialnych były
przypisane w odpowiedniej proporcji do podmiotów, które te dobra wykreowały. Kwestia ta może być szczególnie istotna dla polskich spółek należących do międzynarodowych grup, jako że często zyski z transakcji z podmiotami powiązanymi były znacząco niedoszacowane.

Nowe przepisy

Zgodnie z nowymi przepisami podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 milionów euro, będą zobowiązani do sporządzenia analizy danych porównawczych, która ma udowodnić, że stosowane przez nich ceny (marże, poziom zysków) zostały ustalone na poziomie rynkowym, czyli takim, jaki zaakceptowałyby podmioty niepowiązane. Co więcej, przedmiotowa analiza powinna być oparta na danych z rynku polskiego, a dopiero przy braku takich danych podatnicy będą mogli się podeprzeć analizami zawierającymi zagraniczne dane porównawcze. Niniejszy obowiązek może stanowić swoistą pułapkę dla podatników, jeśli analiza wykaże, że stosowane dotychczas ceny odbiegały od poziomu rynkowego. Organy skarbowe mogą wówczas opodatkować różnicę 50% dodatkowym podatkiem za okres aż do pięciu lat wstecz.

Również Ministerstwo Finansów uznało kwestię cen transferowych za jeden z priorytetów w roku 2016 i w kolejnych latach.

Minister Finansów zachęca podatników, którzy stosowali ceny transferowe w latach ubiegłych, do złożenia korekt za lata 2011–2015. Ponadto, w związku z praktyką dokonywania operacji ze spółkami powiązanymi na sam koniec roku kalendarzowego – po to, aby zmniejszyć wykazywany dochód – Ministerstwo Finansów rekomenduje odstąpienie od takich działań w ostatnich dniach grudnia, informując, że będą one przedmiotem szczególnego zainteresowania skarbówki. Ministerstwo przypomina również, że spółki, które zdecydują się na dobrowolną korektę deklaracji podatkowej, będą mogły skorzystać z 50% obniżki odsetek za zaległy podatek. Złożenie korekty deklaracji może nastąpić bez podawania przyczyny.

Zarówno zmiany wprowadzone przez ustawodawcę, jak i informacje płynące z Ministerstwa Finansów oznaczają, że przedsiębiorców czeka dużo więcej pracy związanej z przygotowaniem i aktualizacją dokumentacji cen transferowych. Większe jest również ryzyko kontroli skarbowych w obszarze transakcji ze spółkami powiązanymi, mających na celu między innymi dogłębną weryfikację rynkowości cen stosowanych w bieżących i przeszłych transakcjach.