Doradztwo korporacyjne

Prowadzenie działalności przez podmioty funkcjonujące w obrocie gospodarczym wymaga sprawnego zarządzania ich sprawami korporacyjnymi. Coraz więcej podmiotów gospodarczych decyduje się na korzystanie z profesjonalnej obsługi korporacyjnej, która gwarantuje zabezpieczenie pod kątem prawnym, jak również pozwala skoncentrować się na rozwoju firmy, bez konieczności zajmowania się skomplikowanymi i uciążliwymi formalnościami.

Nasza oferta

W ramach obsługi korporacyjnej oferujemy obsługę prawną,obejmującą zarówno doradztwo prawne przy zakładaniu spółek, w tym przygotowywanie wszelkich dokumentów w postępowaniu rejestrowym, jak również doradztwo na rzecz organów spółek prawa handlowego, obsługę Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników/Akcjonariuszy, posiedzeń Zarządu oraz Rad Nadzorczych.

Nasze wsparcie obejmuje również kompleksową obsługę procesów transformacyjnych spółek prawa handlowego (tj. przekształcenia, łączenia, podziału), rozwiązywania i likwidacji spółek, jak też doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności spółek.

Naszym służymy wsparciem na każdym etapie funkcjonowania spółki. Zależnie od potrzeb i oczekiwań Klientów, nasze doradztwo prawne może polegać na przygotowaniu konkretnych dokumentów (uchwał, protokołów, wniosków w postępowaniu rejestracyjnym przed KRS), jak również na kompleksowym przeprowadzeniu konkretnej procedury korporacyjnej.

Doradztwo prawne w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej działalności

 • W ramach obsługi korporacyjnej, po analizie przedstawionych przez Państwa założeń biznesowych, pomożemy wybrać optymalną formę prawną działalności, proponując rozwiązania najkorzystniejsze pod względem ekonomicznym i podatkowym, a następnie kompleksowo przygotujemy niezbędną dokumentację.

Kompleksowa rejestracja wszystkich typów spółek prawa handlowego

 • Sporządzenie projektów umów (aktów założycielskich) lub statutów spółek oraz przygotowanie dokumentów w postępowaniu rejestrowym, w tym przeprowadzenie rejestracji spółek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z zastosowaniem tzw. trybu S24.

Kompleksowa rejestracja innych podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obrocie prawnym, w tym, m.in.:

 • Rejestracja fundacji i stowarzyszeń, rejestracja działalności gospodarczej, zakładanie oddziałów i przedstawicielstw.

Rejestracja zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • Wsparcie w procesie rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym przygotowanie wniosków do KRS, przygotowanie projektów dokumentów korporacyjnych związanych ze zmianami organizacyjnymi m.in.: zmianami umów (statutów) spółek, zmianą wysokości kapitału zakładowego, zmianami osobowymi w organach spółek, zmianami wkładów wspólników, umarzaniem udziałów i/lub akcji.

Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki

Doradztwo prawne w zakresie procesów transformacyjnych spółek prawa handlowego (przekształcenia, łączenia lub podziału spółek)

Doradztwo w zakresie funkcjonowania i procedowania organów spółek prawa handlowego (Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy), w tym, m.in.:

 • Opracowanie aktów korporacyjnych (m.in.: uchwał, protokołów, etc.) oraz regulaminów organów spółek, w szczególności regulaminów Zarządu i Rady Nadzorczej;
 • Doradztwo w zakresie praktycznych aspektów funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej: kadencja, powoływanie, odwoływanie, rezygnacja, kompetencje, zasady wynagradzania członków Zarządu;
 • Opracowanie dokumentów korporacyjnych z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników lub Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 • Sporządzanie analiz w zakresie prawa spółek handlowych.

Doradztwo w zakresie zmian w strukturze właścicielskiej, w tym, m.in.:

 • Przygotowanie umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji spółek kapitałowych, przygotowanie umów przeniesienia praw i obowiązków wspólnika, przygotowanie wniosków do KRS w zakresie zmian wspólników/udziałowców/akcjonariuszy.

Doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji spółek,
oddziałów i przedstawicielstw

Sporządzanie umów, analiz oraz innych dokumentów w obrocie prawnym, w tym, m.in.:

 • Sporządzanie i opiniowanie umów nazwanych i nienazwanych;
 • Doradztwo w procesach negocjacji umów;
 • Doradztwo i sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa cywilnego, handlowego, prawa pracy oraz innych dziedzin prawa związanych z przedmiotem prowadzonej działalności;
 • Analiza zawartych umów pod kątem potencjalnego ryzyka prawnego i podatkowego.

Doradztwo w zakresie prawa pracy, w tym, m.in.:

 • Sporządzanie oraz opiniowanie regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania oraz innych aktów związanych ze stosunkiem pracy;
 • Sporządzanie i opiniowanie treści umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów z członkami władz spółek prawa handlowego.

Przeprowadzanie analiz prawnych (due diligence) spółek prawa handlowego

 • Jednodniowe audyty prawne (typu due diligence) polegające na wizycie naszych ekspertów w Państwa firmie, rozmowach z osobami odpowiedzialnymi oraz wstępnym przeglądzie dokumentacji prawnej firmy (m.in.: dokumentów korporacyjnych, umów, dokumentacji pracowniczej). Wynikiem przeprowadzonej analizy prawnej jest zwięzłe memorandum sygnalizujące kwestie wymagające pogłębienia, bądź wprowadzenia zmian.

Przeprowadzanie kompleksowych analiz prawno-podatkowych (due diligence) spółek prawa handlowego

 • Kompleksowe audyty prawno-podatkowe (typu due diligence), polegające na wizycie naszych ekspertów w Państwa firmie, rozmowach z osobami odpowiedzialnymi oraz kompleksowym przeglądzie dokumentacji prawnej i podatkowej firmy pod względem oceny jej sytuacji prawnej i podatkowej. Wynikiem przeprowadzonej analizy prawnej jest memorandum sygnalizujące kwestie wymagające pogłębienia, bądź wprowadzenia zmian, jak również istniejące bądź ewentualne ryzyka związane z prowadzoną działalnością.