Audyty podatkowe

Częste zmiany przepisów podatkowych i konieczność działania w bardzo konkurencyjnym otoczeniu biznesowym – to czynniki, które sprawiają, że przedsiębiorcy coraz częściej chcą świadomie zarządzać ryzykiem podatkowym, nieodłącznie związanym z prowadzoną przez nich działalnością.

Dziś nie wystarcza wyłącznie analizowanie już dokonanych rozliczeń z fiskusem – niezbędne jest przewidywanie potencjalnych zagrożeń, pozwalające na zapewnienie odpowiedniej ochrony prawno-podatkowej. Idealnym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji audyt podatkowy.


Nasza Oferta

Ze względu na to, że nasi Klienci oczekują coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa podatkowego w ramach prowadzonej działalności, jak również doradztwa na temat dopuszczalnej optymalizacji podatkowej, proponujemy szereg kompleksowych usług w zakresie audytu podatkowego, takich jak:

  • Jednodniowe audyty podatkowe (tzw. tax day) – nasi eksperci podatkowi odwiedzają firmę Klienta i rozmawiają z osobami odpowiedzialnymi za wszystkie istotne rozliczenia podatkowe. Wynikiem naszej analizy jest zwięzły raport sygnalizujący kwestie wymagające głębszej analizy bądź zmiany (zarówno w obszarze ryzyk podatkowych, jak i możliwości optymalizacji wyniku finansowego).
  • Kompleksowe przeglądy podatkowe, weryfikujące prawidłowość stosowanej metodyki oraz prowadzonych rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach (podatki dochodowe, VAT, ceny transferowe oraz pozostałe podatki).
  • Przeglądy podatkowe weryfikujące bieżące rozliczenia podatkowe – opierając się na ich wyniku proponujemy i wdrażamy struktury poprawiające płynność finansową z punktu widzenia podatków dochodowych, VAT i akcyzy.
Usługi dodatkowe

W ramach audytów podatkowych świadczymy także usługi weryfikacji zgodności procedur i podejścia podatkowego, takie jak:
  • weryfikacja zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz z zapisami w księgach rachunkowych,
  • identyfikacja i gradacja obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowanie działań naprawczych,
  • weryfikacja pod kątem ryzyka podatkowego umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań,
  • przegląd istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego,
  • weryfikacja bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania i wdrażania struktur optymalizujących,
  • analiza ryzyka podatkowego związanego z transakcjami łączenia lub przejęcia przedsiębiorstwa, czy też wydzielenia jego zorganizowanej części.
Czym jest audyt podatkowy?

To skuteczne narzędzie weryfikacji działań podatnika, które pozwala wskazać nieprawidłowości i zidentyfikować obszary ryzyka podatkowego (już zaistniałe bądź przewidywane w związku ze zmianą przepisów), a następnie przedstawić plan działań zmierzających do usunięcia bądź zmniejszenia tego ryzyka – w tym sposoby skorygowania błędów. Audyt ma bezpośrednie przełożenie nie tylko na bezpieczeństwo, ale także na poziom zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy.

Cele audytu

Celem audytu podatkowego jest weryfikacja stosowanych przez spółkę schematów rozliczeń i rozwiązań podatkowych oraz sprawdzenie prawidłowości bieżących i przeszłych rozliczeń w sposób kompleksowy, tj. obejmujący wszelkie typy występujących w jednostce rozliczeń podatkowych.

Efekty

Wynikiem audytu jest raport zawierający opis zidentyfikowanych ryzyk podatkowych i proponowanych środków zaradczych, a także rekomendacje dotyczące usprawnienia rozliczeń podatkowych, oraz – tam, gdzie to możliwe i zgodne z przepisami – optymalizacji obciążeń.
Oznacza to stworzenie jasnych podstaw do podejmowania przez podatnika decyzji gospodarczych, zmierzających z jednej strony do minimalizacji ryzyka, a z drugiej – do poprawy wyniku finansowego.