Analiza benchmarkingowa

Benchmarking cen transferowych od 1 stycznia 2017 roku jest obowiązkową składową dokumentacji cen transferowych. Jej celem jest wykazanie, że ceny ustalone w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi nie odbiegają od cen, które w podobnych transakcjach i w podobnych warunkach zastosowałyby podmioty całkowicie od siebie niezależne.

Podmioty zobowiązane


Zgodnie z art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT obowiązek wykonania przedmiotowej analizy ciąży na podmiotach:

 • których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10 mln EUR, oraz
 • posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty, w rozumieniu obowiązujących tę spółkę przepisów o rachunkowości, przekroczyły w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu tych przepisów równowartość 10 mln EUR.
Bazy danych

Posiadamy dostęp do największej krajowej bazy sprawozdań finansowych jak i do zagranicznych baz specjalistycznych służących do analiz poziomu oprocentowania transakcji finansowych. Korzystamy również z publikacji ekonomicznych i danych publikowanych przez stowarzyszenia branżowe.
 

Nasza Oferta

 • wybór metody analizy danych porównawczych („na poziomie podmiotów” albo „na poziomie transakcji”) w świetle elementów stanu faktycznego danej operacji gospodarczej;
 • przygotowanie analizy danych porównawczych (analiza ekonomiczna) w świetle ustalenia ceny rynkowej transakcji (m.in. sprzedaż towarów; sprzedaż oraz korzystanie z wartości niematerialnych; świadczenie usług; inne zdarzenia gospodarcze niezaklasyfikowane do transakcji);
 • przygotowanie opisu elementów analizy danych porównawczych w świetle wymagań stawianych przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (analiza opisowa), zawierającego m.in.:
  • założenia stanowiące podstawę analizy danych porównawczych;
  • przyczyny zastosowania danych porównawczych z danego okresu;
  • przyczyny zastosowanych korekt, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania;
  • warunki określone w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach;
  • warunki istniejące na porównywanych rynkach, w tym kryteria porównywalności wpływające na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego, za rynek porównywalny;
  • stosowana strategia gospodarcza;
 • weryfikacja prawidłowości posiadanej już analizy benchmarkingowej w świetle wskaźników ekonomicznych oraz w świetle elementów opisowych;
 • ustalenie oraz weryfikacja cen rynkowych w poprzednich latach podatkowych;
 • weryfikacja operatów szacunkowych w świetle spełniania przez nich wymagań prawnych stawianych analizie benchmarkingowej;
 • wsparcie przy kalkulacji ceny świadczenia będącego przedmiotem transakcji;
 • pomoc w sporach z organami podatkowymi powstałymi na gruncie polityki kalkulacji cen transferowych.
Elementy analizy benchmarkingowej

Przedmiotowa analiza powinna być oparta na danych z rynku polskiego, a dopiero przy braku takich danych podatnicy będą mogli się podeprzeć analizami zawierającymi zagraniczne dane porównawcze.

Zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, analiza benchmarkingowa, o której mowa art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT, powinna zawierać informacje dotyczące:

a) strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych, a jeżeli wymaga tego sposób zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) – dwóch lub więcej stron transakcji lub innego zdarzenia, wraz z wyjaśnieniem powodów wyboru analizowanej strony transakcji lub innego zdarzenia;

b) założeń stanowiących podstawę analizy danych porównawczych, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia, wraz z uzasadnieniem powodów uznania, że dany wybór pozwala na uzyskanie na podstawie dostępnych danych i informacji 
największej porównywalności transakcji lub innych zdarzeń, w zakresie:
 
 • cech charakterystycznych dóbr, usług lub innych świadczeń, które są przedmiotem porównywanych transakcji lub innych zdarzeń;
 • przebiegu transakcji lub innego zdarzenia, w tym analizy funkcjonalnej;
 • warunków określonych w porównywanych transakcjach lub innych zdarzeniach;
 • warunków istniejących na porównywanych rynkach, w tym kryteriów porównywalności wpływających na uznanie danego obszaru geograficznego, krajowego lub zagranicznego za rynek porównywalny;
 • stosowanej strategii gospodarczej;
c) przyczyn zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich, wykorzystanych do analizy sytuacji gospodarczej podmiotów niezależnych uznanych za porównywalne;

d) danych porównawczych, w tym danych finansowych lub wskaźników finansowych, odnoszących się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych
między podmiotami niezależnymi, które podatnik wykorzystał do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które odrzucił z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń;

e) zastosowanych korekt, wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania, w zakresie wskazanym w lit. b, eliminujących rozbieżności pomiędzy wykorzystanymi  danymi porównawczymi dotyczącymi transakcji, innych zdarzeń lub podmiotów a analizowaną transakcją lub innym zdarzeniem;

f) wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty;

g) przyczyn braku którejkolwiek z informacji wskazanych powyżej, w przypadku gdy przeprowadzenie analizy danych porównawczych nie wymaga ich posiadania lub użycia.