Due diligence finansowe

W ramach przykładowego due diligence finansowego spółki realizowane są m.in. następujące czynności:

1. Analiza historycznych danych finansowych – rachunek zysków i strat
 
 • Ogólna analizy rachunku zysków i strat, podsumowanie głównych wskaźników efektywności (KPI), w tym analiza trendów;
 • Uzgodnienie istotnych korekt pomiędzy sprawozdaniami zarządczymi a statutowymi sprawozdaniami finansowymi.
Sprzedaż i marża brutto
 • Przeprowadzenie analizy sprzedaży i kosztów w podziale na grupy/rodzaje towarów/produktów;
 • Analiza marży w podziale na grupy/rodzaje towarów/produktów;
Koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
 • Analiza głównych kategorii kosztów (w tym podział na stałe/zmienne);
 • Analiza zmian cen zakupów towarów/materiałów;
 • Analiza kosztów pośrednich;
 • Analiza kosztów wynagrodzeń w podziale na obszary działalności.
Koszty ogólne
 • Analiza głównych kategorii kosztów “poniżej” marży brutto w podziale na funkcje (koszty sprzedaży, ogólne, administracyjne);
 • Analiza pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych w powiązaniu ze skorygowanym wynikiem EBITDA oraz analizą „jakości” zysków.
Działania restrukturyzacyjne (jeśli dotyczy)
 • Analiza wpływu procesów restrukturyzacyjnych na wyniki Spółki, analiza kosztów o charakterze niepowtarzalnym (jednorazowym), analiza wpływu działań restrukturyzacyjnych na przyszłe wyniki oraz wskaźniki efektywności;
 • Analiza kosztów dotyczących restrukturyzacji personelu (odszkodowania, itp.).
Operacje o charakterze jednorazowym (niepowtarzalnym) oraz „jakość” zysków
 • Analiza skorygowanego wyniku EBITDA oraz EBIT wraz z wyjaśnieniem proponowanych korekt dotyczących operacji o charakterze jednorazowym, zmian polityki rachunkowości, ruchów dot. rezerw itp.;
 • Przegląd operacji niedotyczących działalności operacyjnej, uzgodnienie wyniku EBITDA/EBIT do wyniku netto, ocena prawidłowości kwalifikacji operacji do kategorii zysków/strat nadzwyczajnych.
2. Analiza historycznych danych finansowych - bilans
 
 • Przeprowadzenie ogólnej analizy głównych pozycji bilansu, podsumowanie najważniejszych wskaźników i trendów;
 • Opis polityki rachunkowości w zakresie dotyczącym głównych pozycji bilansu;
 • Przegląd pozycji niezwiązanych z działalnością operacyjną, analiza sposobu wyceny oraz ewentualnych korekt do wartości godziwej (jeśli możliwe);
 • Analiza istotnych pozycji pozabilansowych, zobowiązań do poniesienia wydatków (np. inwestycyjnych), gwarancji, zobowiązań warunkowych oraz istotnych sporów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • Analiza prawidłowości ustalenia wartości początkowej, stawek amortyzacyjnych, zysków/strat na zbyciu;
 • Przegląd głównych zwiększeń i zmniejszeń dotyczących środków trwałych;
 • Przegląd środków trwałych w leasingu finansowym;
 • Analiza wartości niematerialnych i prawnych (początkowa wycena, polityka amortyzacji, skapitalizowane koszty B&R);
 • Opis głównych wydatków inwestycyjnych oraz planowanych remontów okresowych.
Zapasy
 • Przegląd głównych kategorii zapasów;
 • Analiza poprawności wyceny zapasów w okresach podlegających badaniu;
 • Analiza odpisów aktualizujących wartość zapasów (analiza struktury wiekowej, rotacji, zapasów nadmiernych, sprawdzenie czy wartość księgowa zapasów nie przekracza ich ceny sprzedaży).
Należności handlowe
 • Analiza struktury wiekowej zapasów w podziale na okresy przeterminowania;
 • Przegląd istotnych pozycji należności przeterminowanych ponad 90 dni oraz uzyskanie wyjaśnień dotyczących ich windykacji;
 • Analiza kwot należności odpisanych, odpisów na należności nieściągalne, spłat oraz polityki tworzenia odpisów.
Zobowiązania handlowe
 • Przeprowadzenie procedur zmierzających do uzyskania zrozumienia warunków handlowych, terminów płatności, struktury wiekowej zobowiązań oraz wyjaśnienia przyczyn ewentualnych opóźnień w płatnościach.
Dług netto
 • Analiza długu finansowego netto w podziale na poszczególne pozycje oraz daty spływu lub wymagalności (w tym środki pieniężne, zadłużenie w rachunkach bieżących, pożyczki, zobowiązania z tyt. leasingów finansowych oraz pozostałe zobowiązania oprocentowane);.
 • Wskazanie wszelkich zobowiązań, które mogły wynikać z umów zawartych na warunkach odbiegających od rynkowych oraz ewentualnie ekspozycji na specyficzne zobowiązania finansowe.
Pozostałe aktywa i zobowiązania
 • Analiza pozostałych pozycji aktywów i pasywów, przegląd i identyfikacja nietypowych pozycji, analiza istotnych fluktuacji;
 • Przegląda adekwatności pozostałych rezerw i rozliczeń międzyokresowych (np. niezafakturowane usługi, gwarancje, itp.;
 • Przegląd świadczeń typu: odprawy emerytalne, odszkodowania itp.;
 • Zapytanie kierownictwa w zakresie otwartych sporów, roszczeń, procesów sądowych, itp.;
 • Analiza dywidend wypłaconych/uchwalonych/otrzymanych;
 • Analiza pozostałych istotnych pozycji bilansowych;
 • Analiza kalkulacji odroczonego podatku dochodowego.
Kapitały własne
 • Przegląd zmian kapitałów własnych w analizowanym okresie.
3. Przepływy pieniężne i kapitał obrotowy

Analiza wolnych przepływów pieniężnych
 • Otrzymanie i przegląd uzgodnienia pomiędzy wynikiem EBIT/EBITDA i przepływami z działalności operacyjnej dla Spółki oraz dla jej jednostek organizacyjnych (jeśli dotyczy);
 • Analiza wpływu operacji o charakterze jednorazowym/niepowtarzalnym na przepływy pieniężne;
 • Analiza znormalizowanych przepływów pieniężnych.
Kapitał pracujący
 • Analiza kapitału pracującego i jego zmian;
 • Przeprowadzenie miesięcznej/kwartalnej analizy przepływów pieniężnych oraz kapitału pracującego.
Wydatki inwestycyjne
 • Analiza wydatków inwestycyjnych w podziale na główne kategorie (modernizacje, odtworzeniowe, wymagane prawem, rozwojowe itp.)
Sezonowość
 • Przegląd miesięcznych/kwartalnych analiz przychodów ze sprzedaży/wyniku EBIT oraz zmian kapitału obrotowego.
4. Bieżące i całoroczne dane operacyjne (handlowe)
 
 • Przegląd bieżących danych handlowych oraz porównanie do budżetu/poprzedniego roku;
 • Identyfikacja i kwantyfikacja kluczowych trendów oraz ocena możliwości realizacji rocznego budżetu;
 • Analiza portfela zamówień pod kątem realizacji planów sprzedaży.
Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie due diligence finansowego, skontaktuj się z nami.