Badanie due diligence

Badanie due diligence finansowe (ang. należyta staranność), oznacza proces wielowymiarowego, gruntownego badania m.in. sytuacji finansowej, podatkowej czy też prawnej danego przedsiębiorstwa, przeprowadzanego zazwyczaj w związku z planowaną transakcją kapitałową taką jak fuzja, przejęcie, wydzielenie czy też sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Celem badania due diligence jest przede wszystkim dostarczenie potencjalnemu inwestorowi niezależnej oraz wiarygodnej informacji o badanym przedsiębiorstwie, wskazanie istotnych ryzyk i zagrożeń związanych z obecną jak i przyszłą działalnością spółki, gdzie całość zebranych informacji pozwoli inwestorowi podjąć właściwą decyzję dotyczącą planowanej transakcji kapitałowej. Wyniki badania często stanowią też istotny element argumentacji w procesie wyceny przedsiębiorstwa będącego przedmiotem transakcji.

Moore Stephens Central Audit, dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu w zakresie przeprowadzania badań due diligence oraz przy współpracy grona ekspertów, jakimi są biegli rewidenci, audytorzy oraz doradcy podatkowi, zapewnia kompleksowe wsparcie z punktu widzenia zarówno kupujących jak i sprzedających. Kupujący, zlecając badanie due diligence, mają najczęściej na celu weryfikację zasadności planowanej transakcji, natomiast sprzedający - upewnienie się, że w prowadzonej przez nich działalności nie ma nieprawidłowości czy też ryzyk, które mogłyby potencjalnie wpłynąć na obniżenie ceny sprzedawanych udziałów.

Badania due diligence realizujemy głównie dla firm produkcyjnych, usługowych i nieruchomościowych, m.in. w budownictwie, sektorze energetycznym, samochodowym, spożywczym, przemysłowym. Z powodzeniem współpracujemy też od wielu lat z funduszami typu private equity.

Przykładowy zakres badania Due Diligence:

1. Ogólny przegląd działalności spółki 
2. Due diligence finansowe
3. Due diligence podatkowe
4. Vendor due diligence

Zakres oferty Moore Stephens Central Audit w zakresie Due Diligence konkretnego podmiotu jest każdorazowo dostosowywany w zależności od postawionych oczekiwań oraz specyfiki działalności danego przedsiębiorstwa podlegającego badaniu. Jeśli wymaga tego specyfika działalności danej firmy, korzystamy również ze wsparcia zewnętrznych ekspertów, partnerów współpracujących z Moore Stephens Central Audit (np. w zakresie usług aktuarialnych wykorzystywanych przy naliczeniu rezerw emerytalnych, itp.).   
 

Zasady współpracy oraz efekty badania due diligence

Pierwszym krokiem bezpośrednio po określeniu zakresu badania jest zabezpieczenie poufnych danych przedsiębiorstwa i stron transakcji w postaci zawarcia odpowiedniej umowy (non disclosure agreement).

Przebieg zlecenia i termin przekazania wniosków zależy w dużym stopniu od tego, jak szybko spółka będąca przedmiotem badania (target) jest w stanie przekazać dane i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania, jak i od jakości przekazywanych informacji. Zazwyczaj wstępna wersja raportu prezentująca wyniki badania zostaje wydana w terminie dwóch trzech tygodni od dnia otrzymania kompletu dokumentów. Badanie due diligence może być również prowadzone w oparciu o elektroniczny dostęp do dokumentów przedsiębiorstwa (virtual data room/VDR).

W zależności od zakresu badania, efektem due diligence są następujące dokumenty:

  • lista ryzyk zawierającą naszą ocenę poziomu ryzyka i prawdopodobieństwa jego wystąpienia;
  • lista korekt z podziałem na korekty dotyczące wyniku za dany rok i lata ubiegłe, wraz z opisem zidentyfikowanych problemów;
  • lista zidentyfikowanych operacji o charakterze niestandardowym/jednorazowym, które wpływają na wartość wyniku na poziomie EBITDA.

Przedstawienie wyników końcowych zwykle nie jest ostatnim etapem współpracy. Często wspieramy naszych klientów zarówno podczas negocjacji warunków transakcji jak i w czasie tzw. post-aquisition, gdzie z różnych względów, m.in. płatności rozłożonej w czasie, nasze zaangażowanie jest konieczne, np. w zakresie oceny, czy warunki ustalone na etapie negocjacji umowy, dotyczące osiągnięcia przez spółkę określonego poziomu sprzedaży czy wyniku, zostały spełnione.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia w zakresie badania due diligence, skontaktuj się z nami.