Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku (aktualny stan prawny)

Celem nowych przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku, jest zmniejszenie obowiązków dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Nowe przepisy mają być stosowane do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2018 roku, możliwe jest jednak ich fakultatywne stosowanie w odniesieniu do transakcji realizowanych w roku 2018. 
 
Regulacje obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku
Przepisy • Ustawa PIT (dodany Rozdział 4b)
• Ustawa CIT (dodany Rozdział 1a)
• Nowe rozporządzenia
Weryfikacja
obowiązku
dokumentacyjnego
Powiązania kapitałowe (od 25 %) jak i osobowe (w tymrodzinne) oraz nowe uregulowania dot. kontroli i znaczącego wpływu

Progi dokumentacyjne
Nowy mechanizm ustalania wysokości progów dokumentacyjnych; zależy od wartości transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, określonej kwotowo:

• 2 mln PLN - transakcje usługowe i inne
• 10 mln PLN - transakcje towarowe i finansowe
Terminy Termin na sporządzenie dokumentacji został z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego 

Termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych jest jeszcze dłuższy i wynosi 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego
Zakres
dokumentacji
• CbC (bez zmian w stosunku do regulacji obowiązujących do 1 stycznia 2019 r.)
• Master File (podmioty zobowiązane do sporządzenia Local File należące do grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln PLN)
• Local File (obowiązek sporządzenia Local File wynika z nowych progów transakcyjnych)
• Benchmark (zawsze; możliwość zastosowania safe
harbours) – dodatkowe techniki wycen
• PIT-TP/CIT-TP (zastąpiony raportem elektronicznym TP-R)
• Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych (podmioty zobowiązane do sporządzenia Local File; w formie elektronicznej)
Ułatwienia dla podatnika:
Safe harbours Uproszczone rozwiązania (safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny transferowej za rynkową

Rozwiązanie takie przewidziane jest dla dwóch rodzajów transakcji – pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej
Podwyższenie
progów
transakcyjnych
• 2 mln PLN dla transakcji usługowych i innych
• 10 mln PLN dla transakcji towarowych i finansowych

Dla części podatników może to skutkować zmniejszeniem
obowiązków w zakresie cen transferowych
Wykorzystanie istniejącej
dokumentacji grupowej
Możliwość wykorzystania dokumentacji grupowej sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w
języku angielskim
Zwolnienia z obowiązku
sporządzania dokumentacji
Szerszy zakres zwolnień. Dużym ułatwieniem jest brak obowiązku dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę
lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku
podatkowym, jeśli każdy z nich spełnia łącznie 3 warunki (w przypadku podatników CIT - art. 11n pkt 1 ustawy CIT) albo 2 warunki (w przypadku podatników PIT – art. 23z pkt
1 ustawy PIT)

Ustawodawca przewidział także szerszą pulę zwolnień określonych w art. 11n pkt 2) – 9) ustawy CIT dla
podatników CIT i art. 23z pkt 2) – 8) ustawy PIT dla podatników PIT
Korekta Uregulowanie kwestii korekt cen transferowych (TP adjustments) wynikających z różnic pomiędzy zakładanym poziomem rentowności a rentownością rzeczywistą osiągniętą przez podatnika, wskazując warunki dokonania takich korekt. Korekty będą ujmowane w roku, którego dotyczą
Wyzwania:
  • Nowe uprawnienia dla organów umożliwiające stwierdzenie, że w określonych warunkach dana
transakcja nie zostałaby zawarta (non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (recharacterization)
• Możliwe wątpliwości przy grupowaniu transakcji (towarowa, usługowa, finansowa, inna)
• Jednoznaczne regulacje dla spółek osobowych nadal nie zostały wprowadzone. Może się to wiązać z powstawaniem wątpliwości przy określaniu obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów tego typu