Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu związana z podpisaniem oświadczenia odnośnie kompletności i rzetelności dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z art. 56 § 1 KKS, podatnik, który składając organowi podatkowemu deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych, co obecnie odpowiada kwocie 19 200 000 PLN,  albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Zgodnie z § 2 ww. przepisu, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Mała wartość liczona jest jako iloczyn dwustu krotności minimalnego wynagrodzenia w danym roku, a więc obecnie odpowiada kwocie 400 000 PLN.

Zgodnie z art. 80 § 1 KKS, kto wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych, co obecnie jest równe kwocie w wysokości do 3 200 000 PLN. Ponadto, zgodnie z art. 80a KKS Kto w informacji podsumowującej podaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, co obecnie jest równe kwocie w wysokości do 6 400 000 PLN.

Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, iż tak nałożona kara nie może zostać pokryta przez Spółkę, ale bezpośrednio przez osobę fizyczną z jej osobistego majątku.