Ceny transferowe - zmiany od 2019 r.

Rok 2017 i duża część roku 2018 upłynęły pod znakiem rewolucyjnych zmian w przepisach dotyczących dokumentacji cen transferowych. Wyjątkowy nakład pracy wynikał zarówno z zakresu danych, które obowiązkowo powinny znaleźć się w dokumentacji jak i grupy podmiotów zmuszonych do jej przygotowania. Wiele firm po raz pierwszy musiało przygotować analizy benchmark czy też dokumentację grupową. Tymczasem już wkrótce w życie wejdą kolejne zmiany przepisów w zakresie cen transferowych, których celem jest, z jednej strony dalsze dostosowanie polskich regulacji do wytycznych
OECD i uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie CIT i PIT, a także wprowadzenie ułatwień dla podatników.

Celem nowych przepisów, które mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r., jest zmniejszenie obowiązków dokumentowania transakcji między
podmiotami powiązanymi. Nowe przepisy mają być stosowane do transakcji realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31
grudnia 2018 r., projekt umożliwia jednak fakultatywne stosowanie przepisów w zakresie dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do
transakcji realizowanych w 2018 r.

Projekt ustawy wprowadzającej zmiany w zakresie cen transferowych

W dniu 16 lipca 2018 r. został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz CIT. Do projektu wprowadzono cały nowy rozdział dotyczący cen transferowych.

Najważniejsze zmiany opisane w projekcie ustawy obejmują:

Progi dokumentacyjne 

Podniesione zostaną progi dokumentacyjne, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji. Obecnie progi te zależą od wysokości przychodów w roku przychodów, i dla transakcji jednego rodzaju zawierają się w przedziale od 50 tys. EUR (równowartość ok. 214 tys. zł) do 500 tys. EUR (równowartość ok. 2,14 mln zł). W nowych przepisach określono je jako 2 mln zł (transakcje niematerialne i inne) i 10 mln zł (transakcje towarowe i finansowanie dłużne). W efekcie, podatnicy wykazujący niższą wartość transakcji z podmiotami powiązanymi nie będą musieli sporządzać dokumentacji.

Dokumentacja grupowa

Dokumentację grupową będą musiały przygotować pomioty należące do grupy kapitałowej, zobligowanej do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln zł.
Projekt przewiduje możliwość wykorzystania grupowej dokumentacji cen transferowych sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim.

Elementy dokumentacji

Modyfikacji mają ulec elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, tak aby odzwierciedlały one wymogi wynikające z wytycznych OECD. Wprowadzone mają zostać rozwiązania umożliwiające zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie, metod, w tym technik wyceny, do określenia przychodów lub kosztów podatnika z transakcji kontrolowanych.

Elektroniczne raportowanie

Sprawozdania CIT/TP i PIT/TP zostaną zastąpione raportem w formie elektronicznej (TP-R). Oprócz ułatwienia dla podatników, raportowanie w formie elektronicznej ma również ułatwić organom skarbowym typowanie podmiotów do kontroli.

Terminy

Wydłużone zostaną, tym razem już na stałe, terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych (TP-R). Zostaną one wydłużone z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
Ponadto, wydłużony zostanie termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych – wyniesie on 12 miesięcy.

Korekta cen transferowych

Projekt reguluje również kwestię dokonywania przez podatników  (TP adjustments) wynikających z różnic pomiędzy zakładanym poziomem rentowności a rentownością rzeczywistą osiągniętą przez podatnika, wskazując warunki dokonania takich korekt. Korekty będą ujmowane w roku, którego dotyczą

Safe harbours

Planowane jest wprowadzenie uproszczonych rozwiązań (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Rozwiązanie takie przewidziane jest dla dwóch rodzajów transakcji – pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej. Organy podatkowe nie będą kwestionować poziomu cen usług o niskiej wartości dodanej jeśli narzut wynosi:
 
  • nie więcej niż 5% kosztów – w przypadku nabycia usług,
  • nie mniej niż 5% kosztów – w przypadku świadczenia usług
Z kolei oprocentowanie pożyczek nie będzie kwestionowane jeśli
ich oprocentowanie zostanie ustalone w oparciu o stopę bazową i marżę określoną w obwieszczeniu Min Fin
Strony nie przewidują dodatkowych opłat związanych z obsługą pożyczek
Pożyczka udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat
Suma pożyczek udzielonych oraz otrzymanych od podmiotów powiązanych (poziom liczony odrębnie) nie przekracza 20 MPLN

Nowe uprawnienia organów podatkowych

Doprecyzowane zostaną zasady ustalania dochodu, gdy podmioty powiązane nie zastosują rynkowych warunków.

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją pokazującą podsumowanie obowiązujących regulacji oraz proponowanych zmian w zakresie cen transferowych: Ceny transferowe 2019