Konsolidacja sprawozdań finansowych

konsolidacja_sprawozdan_finansowych-(2).jpeg

Konsolidacja sprawozdań finansowych to zazwyczaj spore wyzwanie dla zespołu finansowego. Wyzwaniem są z jednej strony krótkie terminy raportowania, a z drugiej zapewnienie kompletności, wiarygodności i zgodności konsolidowanych danych.

Moore Stephens Central Audit, bazując na doświadczeniu w zakresie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wypracowanym standardom w zakresie zasad raportowania w grupach kapitałowych oraz dostępności wyspecjalizowanego zespołu zapewnia usługę kompleksowego wsparcia w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz międzynarodowe standardy rachunkowości.  

Pomagamy efektywnie zarządzać procesem konsolidacji dostosowując się do oczekiwań, wielkości grupy kapitałowej, jak też stosowanych narzędzi informatycznych. Zapewniamy wsparcie przy identyfikacji, kalkulacji i sporządzaniu korekt i wyłączeń konsolidacyjnych. Dostarczamy niezbędne narzędzia i wiedzę.

Kto konsoliduje

Obowiązek konsolidacji sprawozdań finansowych spoczywa na jednostce dominującej, przy czym istnieje możliwość zwolnienia, w sytuacji, gdy na dzień bilansowy roku obrotowego oraz na dzień bilansowy roku poprzedzającego rok obrotowy łączne dane jednostki dominującej oraz wszystkich jednostek zależnych każdego szczebla nie przekraczają progów wskazanych w art. 56 UoR.

Ponadto jednostka dominująca może nie sporządzać sprawozdania skonsolidowanego, jeżeli jej sprawozdanie oraz sprawozdania jednostek od niej zależnych są konsolidowane przez jednostkę wyższego szczebla, przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w art. 56 UoR.

Konsolidacja sprawozdań finansowych po raz pierwszy

Niezależnie od sytuacji, która wymusza pierwszą konsolidację - czy jest to powstanie grupy kapitałowej w wyniku nabycia jednostki zależnej, czy też powodem jest wzrost znaczenia jednostek zależnych w już istniejącej grupie - dobrze jest zadbać zawczasu o pomyślny przebieg pierwszej konsolidacji.

Od czego i kiedy zacząć?

Warto, aby prace nad pierwszą konsolidacją rozpoczęły się jak najwcześniej. Należy bowiem zidentyfikować osoby / działy w organizacji, które powinny być włączone w ten proces oraz zapewnić ich dostępność w okresie raportowania. Trzeba też sporządzić listę danych źródłowych, które będą niezbędne do przygotowania sprawozdania skonsolidowanego wraz z ujawnieniami. A wreszcie - przetestować dostępne narzędzie konsolidacyjne przed użyciem go w procesie faktycznej konsolidacji.
 

4 kroki, które zapewnią pomyślną konsolidację

1.  Zaprojektuj proces

2.  Przygotuj grupową politykę rachunkowości

3.  Zaplanuj harmonogram konsolidacji

4.  Skorzystaj z narzędzia do konsolidacji

Dokumentacja konsolidacyjna

Niektóre z korekt powielane są z roku na rok, natomiast trudno jest jednoznacznie określić, jakich dokładnie transakcji dotyczyły i czy ich powielanie jest rzeczywiście zasadne. Dlatego istotne jest, aby osoba sporządzająca konsolidację potrafiła zrozumieć genezę korekt konsolidacyjnych lub jeżeli jest nową osobą w spółce, potrafiła znaleźć informacje czego one dotyczyły.

Odtwarzanie zdarzeń historycznych i analiza ich skutków nigdy nie jest łatwa, dlatego zebranie informacji w jednym miejscu oraz szczegółowe opisanie każdej korekty powinno zdecydowanie ułatwić proces konsolidacji, jednocześnie zapewniając odpowiednią wiedzę umożliwiającą rozmowę z audytorem na ten temat. Dodatkowym plusem prowadzenia szczegółowego opisu korekt jest ułatwienie w usunięciu spółki zależnej z konsolidacji w przypadku zbycia jednostki. W tym przypadku konieczne jest usunięcie także korekt konsolidacyjnych dotyczących zbywanej jednostki, tak aby całość ksiąg rachunkowych została „oczyszczona” z danych dotyczących sprzedawanego podmiotu. Skrupulatne prowadzenie opisu korekt konsolidacyjnych pozwoli na bezpośrednie przypisanie korekty do jednostki, której dotyczyły.

Uzgodnienia rozrachunków grupowych

Często zdarza się, że spółki w Grupie nie mogą ustalić prawidłowego salda pomiędzy sobą ze względu na wielokrotne zmiany danych zachodzące podczas zamknięcia okresu rozrachunkowego. W tym przypadku ułatwieniem jest korzystanie z odpowiednich narzędzi konsolidacyjnych, które wyłapią ewentualne błędy w trakcie konsolidacji, i pozwolą, aby proces uzgodnienia sald pomiędzy spółkami przebiegł możliwe jak najsprawniej.

Nasze usługi

Konsultanci Moore Stephens Central Audit udzielą Państwu kompleksowego wsparcia w procesie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według dowolnych standardów, szczególnie w następujących obszarach:
 
 • sporządzanie skonsolidowanego raportowania zgodnego z wymogami GPW;
 • opracowanie standardów raportowania grupowego;
 • weryfikacja, przegląd, audyt skonsolidowanych sprawozdań finansowych, pakietów konsolidacyjnych;
 • opracowanie dokumentacji konsolidacyjnej;
 • szkolenia w zakresie konsolidacji przeznaczone dla pracowników działów finansowych spółki matki i spółek zależnych i stowarzyszonych;
 • wsparcie merytoryczne w trakcie sporządzania korekt konsolidacyjnych;
 • sporządzanie rozliczeń zmian w grupach kapitałowych („purchase accounting”);
 • opracowanie skonsolidowanych not do sprawozdań finansowych;
 • sprawowanie nadzoru nad przebiegiem konsolidacji sprawozdań finansowych sporządzanej przez pracowników działu finansowego Klienta;
 • projektowanie zaawansowanych modeli konsolidacyjnych, przy wykorzystaniu narzędzi pakietu MS Office bądź dedykowanego oprogramowania;
 • projektowanie procesu konsolidacji sprawozdań finansowych;
 • współpraca przy przygotowywaniu prospektów emisyjnych;
 • opracowywanie i aktualizacja polityki rachunkowości grup kapitałowych.
Dla kogo

Usługa konsolidacji sprawozdań finansowych skierowana jest głównie do działów jednostek dominujących odpowiedzialnych za przygotowanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, którym zależy na oszczędności czasu i sprawnym wykonaniu prac.

Nasze wsparcie proponujemy dyrektorom finansowym, głównym księgowym, działom controllingu. Pomoc w szczególności kierowana jest do przedsiębiorstw, które niedawno przekroczyły progi zobowiązujące do przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, a dla których często jest to proces stanowiący wyzwanie.

Jeżeli potrzebują Państwo więcej informacji lub wsparcia w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych prosimy o kontakt.