Audyt finansowy

Oferujemy naszym Klientom profesjonalne badanie sprawozdań finansowych. Wykorzystujemy specjalistyczne umiejętności i doświadczenie branżowe konsultantów działu audytu oraz nieprzerwanie inwestujemy w rozwój naszych pracowników.

Przeprowadzamy badania biegłego rewidenta, przeglądy roczne i okresowe oraz zlecenia wynikające ze wzajemnie uzgodnionych procedur:
.
  • badanie i przegląd jednostkowych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS), American oraz French GAAP
  • pomoc we wdrażaniu międzynarodowych standardów rachunkowości
  • szkolenia w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, MSSF
  • przekształcenia spółek w sektorze nieruchomości: badanie planów przekształcenia, połączenia i podziału, opinie na temat wniesionych aportów, ustalenie parytetu wymiany
  • audyt wewnętrzny
  • audyt prawidłowości rozliczania kosztów wspólnych
  • badanie biegłego rewidenta