Bankowość i instytucje finansowe

Uwzględniając specyfikę działalności banków i instytucji finansowych oraz wynikające z niej zapotrzebowanie na usługi audytorskie, doradztwa finansowego i podatkowego, przygotowaliśmy dla Państwa następującą ofertę usług:

  • Atestacja sprawozdań finansowych kredytobiorców - okresowe i roczne badania biegłego rewidenta oraz przeglądy w celu potwierdzenia wiarygodności sprawozdań finansowych kredytobiorców
  • Badanie planów przekształcenia, podziałów i połączeń - badanie planów przy operacjach przekształcenia, podziału lub połączenia klientów banku oraz jego spółek portfelowych zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych
  • Weryfikacja zgodności wskaźników finansowych - zgodnie z kowenantami wynikającymi z umów kredytowych, umów leasingu itd.
  • Due dilligence - finansowe i podatkowe analizy przedzakupowe i pozakupowe spółek, których zakup finansowy jest kredytem (przy transakcjach LBO)
  • Niezależna wycena - wycena przedsiębiorstw i udziałów spółek stanowiących zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank
  • Prospekty emisyjne - przygotowanie prospektów emisyjnych przy emisjach obsługiwanych przez bank
  • Przeprowadzanie testów na utratę wartości (impairment test) aktywów kredytobiorców lub zabezpieczeń kredytów udzielonych przez bank
  • Doradztwo podatkowe i przeglądy podatkowe - bieżące doradztwo podatkowe, opinie, przeglądy podatkowe dla spółek portfelowych banku
  • Outsourcing - usługi outsourcingu księgowego, kadr i płac dla spółek portfelowych. Udostępnianie wysoko wykwalifikowanego personelu różnego szczebla
  • Dokumentacja podatkowa "Transfer pricing" - przygotowanie dokumentacji podatkowej do cen transferowych dla transakcji zachodzących pomiędzy jednostkami powiązanymi z bankiem