Blog

Cashpooling to pożyczka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. III SA/Wa 218/18 stwierdził, że podatnicy, będący uczestnikami transferu w systemie cashpoolingu, muszą rozliczać różnice kursowe, gdyż cashpooling spełnia definicję pożyczki, o której mowa w ustawie CIT.

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Od 1 października 2018 roku wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 26 stycznia
2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła rewolucję w procedurze składania rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wydatki firmowe płacone kartami płatniczymi

Od wielu lat pieniądz elektroniczny wypiera pieniądz w tradycyjnej postaci. Ta praktyka staje się powszechna, także w obrocie gospodarczym. Ze względów bezpieczeństwa, często nawet niewielkie transakcje, za które jeszcze niedawno zapłata następowała w gotówce regulowane, są obecnie elektronicznie za pośrednictwem karty płatniczej.

Leasing w księgach rachunkowych leasingobiorcy

W prawie cywilnym umowa leasingu jest umową nazwaną, zawartą na czas oznaczony lub nieoznaczony. Na jej podstawie jedna ze stron, zwana finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej korzystającym, przedmiot leasingu, którym są składniki aktywów, takie jak np. nieruchomości, urządzenia, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne.
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Wyświetlane wyniki 31 do 40 z 48