Blog

Sprawozdania finansowe w formie elektronicznej

Od 1 października 2018 roku wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 26 stycznia
2018 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła rewolucję w procedurze składania rocznych sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wydatki firmowe płacone kartami płatniczymi

Od wielu lat pieniądz elektroniczny wypiera pieniądz w tradycyjnej postaci. Ta praktyka staje się powszechna, także w obrocie gospodarczym. Ze względów bezpieczeństwa, często nawet niewielkie transakcje, za które jeszcze niedawno zapłata następowała w gotówce regulowane, są obecnie elektronicznie za pośrednictwem karty płatniczej.

Leasing w księgach rachunkowych leasingobiorcy

W prawie cywilnym umowa leasingu jest umową nazwaną, zawartą na czas oznaczony lub nieoznaczony. Na jej podstawie jedna ze stron, zwana finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej korzystającym, przedmiot leasingu, którym są składniki aktywów, takie jak np. nieruchomości, urządzenia, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne.
 

Wyjaśnienia do rozporządzenia wydłużającego termin złożenia dokumentacji cen transferowych

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 15 marca 2018 roku rozporządzenia wydłużającego terminy w zakresie cen transferowych, wielu doradców spodziewało się zmian w samym formularzu CIT-8, jednakże Ministerstwo Finansów zdecydowało się jedynie opublikować praktyczne wyjaśnienia, jak wypełnić deklarację oraz zamieściło wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Wyświetlane wyniki 21 do 30 z 32