Leasing operacyjny - zmiany od 1 stycznia 2019 roku

24 sierpnia 2018 roku ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W świetle obowiązujących przepisów, przy umowie leasingu operacyjnego kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego są opłaty leasingowe ponoszone przez niego w podstawowym okresie umowy, składnik majątkowy będący przedmiotem leasingu operacyjnego należy zaś do majątku leasingodawcy.

W praktyce gospodarczej, najczęściej wybierany jest leasing operacyjny. W opcji tej brak jest limitu w zaliczeniu opłat leasingowych do kosztów podatkowych. Sprawia to, że leasing operacyjny jest bardziej korzystny od zwykłego zakupu samochodu osobowego, gdzie do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć odpisy amortyzacyjne tylko do kwoty stanowiącej równowartość 20 000 EUR.

Zgodnie z projektem omawianej ustawy do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć opłat leasingowych (również wynikających z umowy najmu lub dzierżawy) dotyczących nadwyżki wartości samochodu ponad 150 000 PLN.

Kolejne proponowane zmiany dot. użytkowania pojazdów są następujące:
 
  • zwiększenie do kwoty 150 000 PLN limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne rozliczenie odpisów amortyzacyjnych;
  • rozliczanie tylko 50% poniesionych wydatków z tytułu użytkowania samochodu dla potrzeb działalności gospodarczej oraz dla celów prywatnych;
  • rozliczanie 100% ww. wydatków, jeśli podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu, o której mowa w ustawie VAT, potwierdzającą wykorzystywanie auta wyłączenie do celów działalności gospodarczej;
  • likwidacja kilometrówki; przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych 20% wydatków związanych z użytkowaniem samochodu osobowego do celów działalności gospodarczej, niestanowiącego składnika majątku gospodarczego.
Poniższa tabela uszczegóławia skutki projektowanych zmian:
 
  Samochód stanowiący środek trwały Samochód stanowiący własność pracownika podatnika wykorzystywany
w działalności gospodarczej


 
Samochód użytkowany na podstawie umowy najmu lub leasingu operacyjnego Samochód niestanowiący majątku gospodarczego 1-os. przedsiębiorcy ale stanowiący jego własność wykorzystywany w działalności gospodarczej
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów w CIT 1.Amortyzacja – limit 150 tys. PLN
2.Koszty eksploatacyjne – 50% wydatków
3.Koszty eksploatacyjne – 100% wydatków przy prowadzeniu ewidencji VAT
Do wysokości tzw. kilometrówki 1.Opłaty – limit 150 tys. PLN
2.Koszty eksploatacyjne – 50% wydatków
3.Koszty eksploatacyjne – 100% wydatków przy prowadzeniu ewidencji VAT
 
Zaliczenie do kosztów podatkowych w PIT 1.Amortyzacja – limit 150 tys. PLN
2.Koszty eksploatacyjne – 50% wydatków
3.Koszty eksploatacyjne – 100% wydatków przy prowadzeniu ewidencji VAT
Do wysokości tzw. kilometrówki 1.Opłaty – limit 150 tys. PLN
2.Koszty eksploatacyjne – 50% wydatków
3.Koszty eksploatacyjne – 100% wydatków przy prowadzeniu ewidencji VAT
Koszty eksploatacyjne – limit 20%

Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 roku.

Zasygnalizować należy wprowadzenie przez ustawodawcę przepisów przejściowych. Wnioski z nich płynące są następujące:
 
  • umowy leasingu, najmu i dzierżawy dotyczące samochodu osobowego zawarte przed dniem 1 stycznia 2019 roku – będą regulowane przez dotychczasowe przepisy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2020 roku;
  • ww. umowy, które po dniu 31 grudnia 2018 roku zostały zmienione lub odnowione – będą regulowane przez znowelizowane przepisy;
  • jeśli w okresie od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej do dnia jej wejścia w życie, ww. umowy zostały zmienione lub zawarto nowe umowy, to do opłat z nich wynikających ponoszonych:
                      - do dnia 31 grudnia 2018 roku – stosuje się przepisy dotychczasowe;
                      - po dniu 31 grudnia 2018 roku – stosuje się przepisy znowelizowane.