Zmiany w przepisach BHP

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, zmianie uległy przepisy w zakresie szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych. Zgodnie z nowym, dodanym art. 2372 par. 22, począwszy od 1 stycznia 2019 roku nie jest wymagane szkolenie okresowe pracownika na stanowisku biurowo-administracyjnym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba, że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne. Rozwiązanie to ogranicza obowiązek przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP pracowników administracyjnych i biurowych w tych branżach, które są najmniej wypadkowe. Jednocześnie są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, w których występują najmniejsze szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Zgodnie z nowym art. 2372 par. 23 Kodeksu Pracy, przywrócony zostaje obowiązek przeprowadzenia szkoleń okresowych pracowników biurowo-administracyjnych, gdy dla rodzaju przeważającej działalności pracodawcy zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W takiej sytuacji, pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenia okresowe pracowników biurowo-administracyjnych w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka. Analogiczny obowiązek przeprowadzenia szkolenia okresowego dla pracowników biurowo-administracyjnych wystąpi, jeśli z przeprowadzonej przez pracodawcę oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą (art. 226 pkt. 1 Kodeksu Pracy) będzie wynikać, że szkolenie na tym stanowisku stało się konieczne (art. 2372 par. 24 Kodeksu Pracy). Może to prowadzić do sytuacji, gdy pracodawca będzie zaklasyfikowany do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka, ale w wyniku przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego na danym stanowisku, pracownik biurowo-administracyjny będzie podlegał szkoleniom okresowym.

Wydaje się, że wprowadzone rozwiązanie obniży koszty przeprowadzania szkoleń na stanowiskach biurowo-administracyjnych oraz uprości procedury w działach kadrowo-płacowych.

Poniżej przypominamy podstawowe informacje nt. obowiązkowych szkoleń BHP.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikowi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia z zakresu BHP (zarówno wstępne jak i okresowe) odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Składa się ono z instruktażu ogólnego oraz szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Szkolenie okresowe przeprowadzane jest w celu zaktualizowania wiedzy oraz umiejętności w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, szkolenie okresowe powinno się odbyć w następujących terminach:
 
  • dla osób będących pracodawcami oraz dla innych osób kierującymi pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku,
  • dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat,
  • dla pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych powyżej, których charakter pracy związany jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie bhp – nie rzadziej niż raz na 6 lat.