Przeksięgowanie środków pieniężnych z rachunku VAT na rachunek bieżący podatnika

Split payment to mechanizm płatności za faktury, który polega na tym, że kwota netto trafia na zwykły rachunek rozliczeniowy, a VAT na specjalny rachunek VAT.

Bankowy rachunek VAT to rachunek, który bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK) ma obowiązek założyć dla prowadzonego w walucie polskiej rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego dla celów działalności gospodarczej.

Środki zgromadzone na rachunku VAT są środkami należącymi do podatnika, jednakże ma on ograniczone możliwości użycia środków zgromadzonych na rachunku VAT. W sytuacji, kiedy środki zgromadzone na rachunku VAT nie zostały wykorzystane do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym, wówczas podatnik może złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Niniejszy wniosek może zostać złożony przez podatnika lub jego pełnomocnika w dowolnym momencie, a organ rozpatrzy wniosek w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania i wyda postanowienie o zgodzie lub decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT. Naczelnik urzędu skarbowego może nie wyrazić zgody na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy podatnika jeżeli:
 
  • występują zaległości podatkowe w podatku VAT;
  • zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT nie zostanie wykonane (w szczególności, gdy trwale nie są opłacane wymagalne zobowiązania podatkowe lub gdy podatnik dokonuje czynności, które mogą utrudnić egzekucję zobowiązania podatkowego, np. zbywanie majątku);
  • zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja).
W postanowieniu naczelnik określi kwotę, jaka powinna zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Informacja o postanowieniu zostanie doręczona również bankowi lub SKOK, które prowadzą rachunek VAT i które niezwłocznie przekażą środki na rachunek rozliczeniowy.

Jeśli podatnik nie zgodzi się z decyzją urzędu skarbowego o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT, to będzie miał prawo złożyć, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia decyzji, odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzję.

Co do zasady, opisana powyżej procedura wnioskowania o przeksięgowanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bieżący podatnika nie wydaje się skomplikowana. Niemniej jednak dla zagranicznych podatników zarejestrowanych w Polsce dla potrzeb VAT może nastręczać trudności konieczność przeprowadzenia całej procedury w języku polskim. MSCA może przeprowadzić kompleksowo procedurę przeksięgowania środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek bieżący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.