Blog

Obniżenie PIT do 17%

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, realizujący zapowiedź obniżki podatku PIT z 18% do 17%, czyli o jeden punkt procentowy. Projektem zajmie się teraz Sejm, a z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że niższa stawka PIT ma obowiązywać już od 1 października 2019 roku. Nowelizacja przewiduje ponadto wzrost pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Ministerstwo szacuje, że z obniżenia PIT skorzystać ma 25 mln podatników.
 

Młodzi pracownicy bez PIT

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Sejm uchwalił zmiany przepisów dotyczące tzw. zerowego PIT dla młodych.
 

Należyta staranność w WHT według fiskusa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP2-1.4010.527.2018.2.JC potwierdził, że spółka, która z tytułu zawartej umowy cash poolingu wypłaca odsetki dla pool ownera z Irlandii, może pobrać podatek u źródła zgodnie z polsko-irlandzką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale warunkiem do tego koniecznym jest dochowanie należytej staranności.
 

Kolejna przegrana fiskusa w sprawie limitowania kosztów finansowania dłużnego

Tym razem WSA w Rzeszowie wydał wyrok o sygn. I SA/ Rz 253/19, który wpisuje się w orzecznictwo odmienne od stanowiska organów podatkowych w przedmiocie obliczania kosztów finansowania dłużnego. W wyroku tym potwierdzono, że do kosztów podatkowych zaliczana jest kwota 3 MPLN powiększona o 30 % podatkowej EBITDA, a więc podatnik jest uprawniony do sumowania tych pozycji.

Usługa pośrednictwa finansowego w zakresie długów, nie korzysta ze zwolnienia z VAT

WSA w Warszawie wydał wyrok o sygn. III SA/Wa 2702-3/18, w którym stwierdził, że usługi nie można zakwalifikować jako usługi pośrednictwa finansowego jeśli w wyniku działań pośrednika finansowego nie dochodzi do zawarcia umowy między pożyczkodawcą i inwestorem chętnym do zakupu wierzytelności z tytułu pożyczki. W konsekwencji, jeśli nie jest to usługa pośrednictwa finansowego w zakresie długów, to nie stosuje się do niej zwolnienia z VAT.
 

Niezarejestrowany znak towarowy, a możliwość amortyzacji

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. II FSK 2178/17 potwierdził, że przed 2018 rokiem można było amortyzować prawo ochronne do niezarejestrowanego znaku towarowego. Ponadto w orzeczeniu sąd wskazał, że nowelizacja przepisów, jaka weszła w życie w 2018 roku, zawęziła tę możliwość, wprowadzając zasadę, że znak towarowy może być amortyzowany, jeśli został „nabyty od innego podmiotu”.
 

Nowe obowiązki poboru podatku u źródła już od lipca 2019

Jak już informowaliśmy w naszym alercie od 1 lipca 2019 płatnicy, dokonujący wypłat z tytułu należności z tytułu odsetek, dywidend, licencji lub innych usług niematerialnych na rzecz kontrahentów zagranicznych w kwocie ponad 2 MPLN, będą zobowiązani do pobrania podatku według ustawowej stawki, a następnie podatnik lub płatnik, który poniósł ekonomiczny koszt podatku, może wystąpić o jego zwrot.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Wyświetlane wyniki 1 do 10 z 81