Blog

Leasing w księgach rachunkowych leasingobiorcy

W prawie cywilnym umowa leasingu jest umową nazwaną, zawartą na czas oznaczony lub nieoznaczony. Na jej podstawie jedna ze stron, zwana finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków drugiej stronie, zwanej korzystającym, przedmiot leasingu, którym są składniki aktywów, takie jak np. nieruchomości, urządzenia, maszyny, środki transportu, wartości niematerialne i prawne.
 

Wyjaśnienia do rozporządzenia wydłużającego termin złożenia dokumentacji cen transferowych

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 15 marca 2018 roku rozporządzenia wydłużającego terminy w zakresie cen transferowych, wielu doradców spodziewało się zmian w samym formularzu CIT-8, jednakże Ministerstwo Finansów zdecydowało się jedynie opublikować praktyczne wyjaśnienia, jak wypełnić deklarację oraz zamieściło wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.
  • 1
  • Wyświetlane wyniki 1 do 10 z 10