Sortuj newsy według: Marek Korzeniewski

Zwrot VAT

W zdecydowanej większości przypadków nabycie towarów oraz usług jest udokumentowane fakturą z wykazanym podatkiem VAT, wystawioną przez dostawcę towarów albo usług.

Zgodnie z zasadą neutralności, podatek VAT nie powinien obciążać kieszeni przedsiębiorcy, który zakupił określone świadczenia. Oznacza to, że podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który odsprzedaje zakupione towary bądź usługi lub który zużywa je dla celów prowadzonej przez siebie działalności, nie powinien ponosić ekonomicznego ciężaru podatku VAT.
 

Przeksięgowanie środków pieniężnych z rachunku VAT na rachunek bieżący podatnika

Środki zgromadzone na rachunku VAT są środkami należącymi do podatnika, jednakże ma on ograniczone możliwości użycia środków zgromadzonych na rachunku VAT. W sytuacji, kiedy środki zgromadzone na rachunku VAT nie zostały wykorzystane do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym, wówczas podatnik może złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Dobre wieści z MF dla leasingobiorców

Ministerstwo Finansów potwierdziło, że podatnik, który  do końca roku 2018 podpisze umowę leasingu na samochód, będzie uprawniony do rozliczenia rat leasingowych na starych zasadach, a więc ujmie całość rat w kosztach podatkowych. W związku z nowelizacją pojawiły się pytania, czy do pełnego odliczenia rat leasingowych na zasadach obowiązujących do końca 2018 roku wystarczy samo podpisanie umowy, czy niezbędne jest odebranie pojazdu od dealera.

Cashpooling to pożyczka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku o sygn. III SA/Wa 218/18 stwierdził, że podatnicy, będący uczestnikami transferu w systemie cashpoolingu, muszą rozliczać różnice kursowe, gdyż cashpooling spełnia definicję pożyczki, o której mowa w ustawie CIT.

Wyjaśnienia do rozporządzenia wydłużającego termin złożenia dokumentacji cen transferowych

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 15 marca 2018 roku rozporządzenia wydłużającego terminy w zakresie cen transferowych, wielu doradców spodziewało się zmian w samym formularzu CIT-8, jednakże Ministerstwo Finansów zdecydowało się jedynie opublikować praktyczne wyjaśnienia, jak wypełnić deklarację oraz zamieściło wzór oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej.

Działalność badawczo-rozwojowa

Jak pokazują badania, niewiele firm prowadzących prace badawczo-rozwojowe jest świadomych możliwości skorzystania z ulgi polegającej na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych m.in. na uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.